cover

cover
I
[΄kʌvə] n ծածկոց, կափարիչ. cover of the book գրքի կազմ. from cover to cover փխբ. ծայրից ծայր, սկզբից մինչև վերջ. loose cover ծածկոց (չեխոլ). take cover from the rain անձրևից պատսպարվել. take cover from the pursuers հետա պնդող ներից թաքնվել. under cover of night գի շեր վա ծածկի տակ. under military cover ռզմ. հրե տանու ծածկի տակ
II
[΄kʌvə] v ծածկել, պատել, սքողել. The ground is covered with snow Գետինը ծածկված է ձյու նով. cover one’s expenses ծախսերը ծածկել. cover a card խաղաթուղթը ծածկել. cover oneself with glory իրեն փառքով պատել. cover a saucepan կաթ սան փակել. cover the child with a blanket երե խա յին վերմակով փաթաթել. (պաշտպա նել) The insurance covers against fire Ապա հովագրությունը պաշտպանում է հրդեհից. He said it to cover himself Նա դա ասեց իրեն պաշտպա նելու համար. (թաքցնել, քողարկել) cover confusion շփոթմունքը թաքցնել. (տարա ծություն կտրել, անցնել) cover the distance in an hour տարածությունը մեկ ժամում անցնել. cover a pro blem հարցը լուսաբանել (նաև` մամուլում). The thesis covers a wide field Թեզն ընդգրկում է լայն շրջանակ. cover up for smb մեկի մեղքը թաքցնել

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Cover — or covers may refer to: Contents 1 Science and technology 2 Deception and concealment 3 Mathematics …   Wikipedia

 • cover — cov·er 1 vt 1: insure this policy cover s other family drivers 2: to give protection against or compensation or indemnification for doesn t cover flood damage vi: to obtain cover …   Law dictionary

 • cover — ► VERB 1) put something over or in front of (someone or something) so as to protect or conceal. 2) spread or extend over. 3) deal with. 4) travel (a specified distance). 5) (of money) be enough to pay for. 6) (of insurance) protect against a… …   English terms dictionary

 • Cover — Cov er (k?v ?r), v. t. [imp. & p. p. {Covered} ( ?rd); p. pr. & vb. n. {Covering}.] [OF. covrir, F. couvrir, fr. L. cooperire; co + operire to cover; probably fr. ob towards, over + the root appearing in aperire to open. Cf. {Aperient}, {Overt},… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • cover — [kuv′ər] vt. [ME coveren < OFr covrir < L cooperire < co , intens. + operire, to hide < IE * op wer , to cover < * op(i) , back, against + * wer, to cover, protect > WARN] 1. to place something on, over, or in front of, so as to …   English World dictionary

 • Cover — Cov er (k?v ?r), n. 1. Anything which is laid, set, or spread, upon, about, or over, another thing; an envelope; a lid; as, the cover of a book. [1913 Webster] 2. Anything which veils or conceals; a screen; disguise; a cloak. Under cover of the… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • cover — vb Cover, overspread, envelop, wrap, shroud, veil are comparable when meaning to put or place or to be put or placed over or around. Cover may imply the putting or placing by a conscious agent or unconscious agency of something on top {cover a… …   New Dictionary of Synonyms

 • Cover Up — Cover Up(s) may refer to: Cover up, concealment of a scandal Music Cover Up (UB40 album) Cover Up (Ministry album) Cover Ups, an album by Good Riddance Other media Cover Up (TV series), a television spy drama on CBS from 1984 1985 Cover Up… …   Wikipedia

 • cover — [n1] wrapping, cover up awning, bark, binding, camouflage, canopy, canvas, cap, caparison, case, ceiling, cloak, clothing, coating, covering, coverlet, disguise, dome, dress, drop, envelope, facade, false front*, fig leaf, front, guise, hood,… …   New thesaurus

 • Cover Me — may refer to: Cover Me Canada, a Canadian music reality show Cover Me (film), a 1995 American thriller Cover Me (song), a 1984 song by Bruce Springsteen Cover Me , a song by Björk on her 1996 album Post Cover Me (3 track EP), a song by Tom McRae… …   Wikipedia

 • Cover — steht für: ein Musikstück, das nicht vom Original Interpreten gespielt wird, siehe Coverversion eine Titelseite eine Klappe, siehe CD und DVD Verpackungen eine Buchhülle, siehe Bucheinband ein Schallplattencover eine Schutzhülle bei VHS Kassetten …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”